Czy Biuro Informacji Kredytowej może przetwarzać dane bez zgody Klienta?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej.

Banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe powołało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Do BIK przekazywane są informacje dotyczące historii kredytowej osób indywidualnych, rolników oraz przedsiębiorców. Każdy, kto korzystał, lub korzysta z jakichkolwiek produktów kredytowych, posiada tam swoją historię.

BIK a ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W ostatnim czasie spotkamy się z pytaniem:

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest podstawą do wykreślenia danych z BIK (Biuro Informacji Kredytowej)?

Odpowiadając na to pytanie, chcę zwrócić uwagę, że prawo upadłościowe nie reguluje terminów czy zakresu danych przetwarzanych w bazie BIK.

Fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czy umorzenie zobowiązań w wyniku przeprowadzonego postępowania nie są uzasadnieniem zaprzestania przetwarzania danych przez BIK.

Zgodnie z art. 105a Ustawy Prawo Bankowe bank przetwarza w bazie BIK informacje o zobowiązaniach. Przetwarzanie to trwa od momentu przekazania danych do BIK aż do spłaty zobowiązania w całości.

BIK Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) a przetwarzanie danych bez zgody Klienta

Dane Klienta mogą być przetwarzane także bez jego zgody, jeśli spełnione są poniższe warunki:

  • Klient zalega ze spłatą ponad 60 dni oraz
  • Po zaistnieniu powyższej okoliczności upłynęło 30 dni od poinformowania tego Klienta o zamiarze przetwarzania tych informacji bez jego zgody.

W sprawie przetwarzania danych o zobowiązaniach Klienta zastosowanie mają także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem niektóre informacje o zobowiązaniach Klienta mogą być przetwarzane bez ich zgody. Dotyczy to okresu nawet 12 lat od ich wygaśnięcia. Ma to miejsce w sytuacji, w której dane przetwarzane są dla celów stosowania przez banki metod wewnętrznych (ale nie w celu oceny zdolności kredytowej).

Przeczytaj także:

Przeczytaj także:

dr Adam Piotr Chociej


Doktor nauk prawnych, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku, autor publikacji m.in. z zakresu finansów publicznych, rynków finansowych i funduszy strukturalnych UE.