dr Adam Piotr Chociej

Doktor nauk prawnych, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku, autor publikacji m.in. z zakresu finansów publicznych, rynków finansowych i funduszy strukturalnych UE.

Restrukturyzacja czy upadłość?

Jak określa art. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) „celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli”. W …

Restrukturyzacja czy upadłość? Read More »

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy złożyć w ściśle określonej formie. Obowiązujące przepisy nie tylko wyliczają elementy obowiązkowe takiego wniosku, należy również pamiętać o równie istotnym elemencie jakim są dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL …

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Read More »

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 3

Dlaczego JST tak rzadko zawierają ugody? Zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadzone nowelizacją z 2017 r. wprowadziły możliwość bardziej racjonalnego podejmowania decyzji przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Podsumowując jednak ponad trzy lata funkcjonowania znowelizowanych przepisów z perspektywy mediacji prowadzonych z udziałem podmiotów z sektora …

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 3 Read More »

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 2.

Co musi się stać, aby ugoda nie naruszała dyscypliny finansów publicznych. Obowiązująca aktualnie ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi w szczególności, ze nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych: dokonanie wydatku ze środków publicznych na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa …

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 2. Read More »

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 1

Czy JST mogą zawierać ugody nie naruszając dyscypliny finansów publicznych? Wprowadzenie: Jednostki sektora finansów publicznych powinny kierować się w swojej działalności finansowej zasadami celowości, oszczędności i działania dla dobra finansów publicznych. Wykonując swoje obowiązki niejednokrotnie muszą dochodzić swoich roszczeń przed sądami powszechnymi. Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów. Jej celem jest wypracowanie porozumienia …

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 1 Read More »

Uproszczony tryb restrukturyzacji w czasie pandemii.

Do połowy 2021 r. obowiązuje nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086, 1423, z 2021 r. poz. 159). Jest to bardzo …

Uproszczony tryb restrukturyzacji w czasie pandemii. Read More »