dr Adam Piotr Chociej

Doktor nauk prawnych, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku, autor publikacji m.in. z zakresu finansów publicznych, rynków finansowych i funduszy strukturalnych UE.

BIK Biuro Informacji Kredytowej

Czy Biuro Informacji Kredytowej może przetwarzać dane bez zgody Klienta?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe powołało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Do BIK przekazywane są informacje dotyczące historii kredytowej osób indywidualnych, rolników oraz przedsiębiorców. Każdy, kto korzystał, lub korzysta z jakichkolwiek produktów kredytowych, posiada tam swoją historię. …

Czy Biuro Informacji Kredytowej może przetwarzać dane bez zgody Klienta? Read More »

Restrukturyzacja kredytu bankowego a prawo restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja kredytu bankowego a prawo restrukturyzacyjne

Problemy finansowe dotykają zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. W wielu przypadkach problemy finansowe oznaczają konieczność rozpoczęcia restrukturyzacji kredytów. Potoczne skojarzenie określenia „restrukturyzacja” odnosi się na ogół do procedur określonych w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 814). Należy jednak mieć na uwadze, że restrukturyzacja to także inne działania podejmowane w celu …

Restrukturyzacja kredytu bankowego a prawo restrukturyzacyjne Read More »

restrukturyzacja kredytu

Jak rozmawiać z Bankiem, kiedy raty kredytu rosną — restrukturyzacja kredytu

Trudne czasy nadeszły dla kredytobiorców. W 2022 r., po wielu latach niskiego oprocentowania kredytów, stopy procentowe zaczęły wzrastać. Sytuacja ta ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wysokości rat spłacanych kredytów. Dotyczy to w takim samym stopniu Klientów indywidualnych, spłacających kredytu hipoteczne i gotówkowe, jak i Klientów instytucjonalnych, firmowych, którzy muszą zmierzyć się z wyższymi ratami kredytów inwestycyjnych …

Jak rozmawiać z Bankiem, kiedy raty kredytu rosną — restrukturyzacja kredytu Read More »

Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania

Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania

Podstawą prawną działania Biura Informacji Kredytowej jest art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.). Przepis ten stanowi, że Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania. 1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim …

Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania Read More »

System „Bankowy Rejestr”

System Bankowy Rejestr to baza prowadzona przez Związek Banków Polskich. Bankowy Rejestr należy odróżnić zarówno od Biura Informacji Kredytowej jak i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wprawdzie nie jest on tak popularny jak wspomniany BIK czy BIG, to jednak z uwagi na konsekwencje wynikające ze znalezienia się w tym Systemie określany jest on często „czarną listą”. …

System „Bankowy Rejestr” Read More »

Restrukturyzacja czy upadłość?

Jak określa art. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) „celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli”. W …

Restrukturyzacja czy upadłość? Read More »

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy złożyć w ściśle określonej formie. Obowiązujące przepisy nie tylko wyliczają elementy obowiązkowe takiego wniosku, należy również pamiętać o równie istotnym elemencie jakim są dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL …

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Read More »

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 3

Dlaczego JST tak rzadko zawierają ugody? Zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadzone nowelizacją z 2017 r. wprowadziły możliwość bardziej racjonalnego podejmowania decyzji przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Podsumowując jednak ponad trzy lata funkcjonowania znowelizowanych przepisów z perspektywy mediacji prowadzonych z udziałem podmiotów z sektora …

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 3 Read More »

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 2.

Co musi się stać, aby ugoda nie naruszała dyscypliny finansów publicznych. Obowiązująca aktualnie ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi w szczególności, ze nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych: dokonanie wydatku ze środków publicznych na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa …

Ugoda a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Cz. 2. Read More »