Uproszczony tryb restrukturyzacji w czasie pandemii.

Do połowy 2021 r. obowiązuje nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086, 1423, z 2021 r. poz. 159).

Jest to bardzo uproszczony tryb, stanowiący pewna modyfikacje postępowania o zatwierdzenie układu. Zgodnie z ustawą, do dnia 30 czerwca 2021 r. podmiot, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne może zawrzeć z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, o oraz obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy.

Obwieszczenia, takiego można dokonać jednokrotnie.

Przed dokonaniem obwieszczenia dłużnik powinien przygotować spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz propozycje układowe. Jako firma pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu wszystkich tych dokumentów.

Dzień dokonania obwieszczenia jest traktowany jako dzień otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.

Główną korzyścią wynikająca z uproszczonego trybu jest zawieszenie prowadzonych wobec dłużnika egzekucji, które następuje z dniem obwieszczenia.

Oznacza to, że z dniem obwieszczenia m.in.:

  • zostają zawieszone prowadzone postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej układem,
  • wierzyciele nie mogą wszcząć postępowania egzekucyjnego. Niedopuszczalne jest też wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej układem,
  • bez zgody nadzorcy układu nie jest możliwe wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu, w których dłużnik prowadzi przedsiębiorstwo,
  • bez zgody nadzorcy układu nie jest możliwe dokonanie wypowiedzenia m.in. umów kredytu, leasingu lub umów ubezpieczeń majątkowych (wyjątek stanowią sytuacje, w których powodem wypowiedzenia jest brak wywiązywania się przez dłużnika po dniu otwarcia postępowania zobowiązań nieobjętych układem lub inne okoliczności przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po dniu otwarcia postępowania).

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w powyższym trybie daje dłużnikowi możliwość uporządkowania stanu swoich finansów jak również pod pewnymi warunkami obniżenie wysokości posiadanego zadłużenia.

Przeanalizujemy Państwa sytuację i zaproponujemy sposób rozwiązania problemów.

dr Adam Piotr Chociej


Doktor nauk prawnych, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku, autor publikacji m.in. z zakresu finansów publicznych, rynków finansowych i funduszy strukturalnych UE.