Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania

Podstawą prawną działania Biura Informacji Kredytowej jest art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.). Przepis ten stanowi, że Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania.

Biuro Informacji Kredytowej – zasady funkcjonowania

1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne:

  • w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz
  • w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową. Informacje te mogą być przekazywane w zakresie niezbędny w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;

3) instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

4) instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim – na zasadzie wzajemności, informacji stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe, oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego;

5) jednostce zarządzającej systemem ochrony lub bankowi zrzeszającemu – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim są one niezbędne dla realizacji jej zadań określonych w art. 19 ust. 2, art. 22i ust. 1 i 3–5 oraz art. 22v ust. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Na podstawie przywołanego zapisu Związek Banków Polskich i banki utworzyły Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Aktualnie BIK stanowi największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, którzy zaciągali kredyty oraz pożyczki pozabankowe.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wraz z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG) tworzą Grupę BIK. Grupa ta jest głównym źródłem informacji kredytowej i Gospodarczej w Polsce.

W jaki sposób działa BIK? BIK gromadzi i udostępnia dane z całego rynku kredytowego w Polsce (są to dane dotyczące zarówno historii kredytowej klientów banków jaki i firm pożyczkowych oraz tzw. SKOK-ów). Dane przekazywane do BIK obejmują  informacje o kredytach spłacanych terminowo oraz kredytach niespłacanych lub spłacanych z opóźnieniami.

Zbierane informacje na temat historii kredytowej pomagają instytucjom finansowym w podejmowaniu decyzji kredytowych. Wymaga podkreślenia, że BIK nie stanowi „czarnej listy” z danymi utrudniającymi funkcjonowanie. Jest to baza informacji o klientach banków i SKOK-ów, które wykorzystywane są do określania ryzyka kredytowego związanego z danym klientem. Terminowe regulowanie przez nas naszych zobowiązań również znajduje odzwierciedlenie w BIK. W ten sposób możemy budować swoją pozytywną historię kredytową, przez co stajemy się dla banków cennym klientem, któremu można zaproponować lepsze warunki współpracy.

Podsumowując, należy pamiętać, że to nie BIK decyduje o przyznaniu ewentualnego kredytu. Decyzja taka jest zawsze samodzielną decyzją instytucji, na którą składa się nie tylko dotychczasowa historia kredytowa, ale również aktualna zdolność kredytowa Wnioskodawcy.

Może się zdarzyć, że dane, które figurują w BIK, nie są zgodne ze stanem faktycznym. Sytuacja taka wymaga skorygowania, w przeciwnym razie możemy narazić się na problemy przy zaciągnięciu nowego kredytu. Sytuacje takie rozwiązywane są zazwyczaj za pośrednictwem instytucji, która dokonała błędnego wpisu.

Czasami do dokonania sprostowania niezbędne jest napisanie odpowiedniego wniosku do Biura Informacji Kredytowej. Na każdym etapie postępowania wyjaśniającego mogą skorzystać Państwo w pomocy naszych prawników. Zapraszamy do kontaktu!

dr Adam Piotr Chociej


Doktor nauk prawnych, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku, autor publikacji m.in. z zakresu finansów publicznych, rynków finansowych i funduszy strukturalnych UE.