Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest szerokim zagadnieniem obejmującym swoimi skutkami wiele obszarów naszego życia, m.in. umożliwia skuteczne wyjście ze stanu niewypłacalności. Jak pokazują statystyki liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich z roku na rok stale rośnie. Krajowy Rejestr Długów informuje, że w drugiej połowie 2020 roku Sądy orzekły upadłość konsumencką wobec 8,4 tys. osób co stanowi dwukrotnie większą ilość w stosunku do pierwszego półrocza.

Kto może ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?   

Z procedury upadłości konsumenckiej mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej (są konsumentami). Są to osoby, co do których nie stosuje się przepisów o upadłości przedsiębiorców. Istotnym jest, że taka osoba fizyczna nie może być przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, wspólnikiem spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszem w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych, komandytariuszem i akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiadającym jak komplementariusze. Co więcej, przepisów o upadłości konsumenckiej nie stosuje się także do osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność zawodową (wykonujących tzw. wolne zawody).

Kiedy możemy ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? 

Osoba fizyczna może ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych czyli stanie się niewypłacalna. Należy podkreślić, ze zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy złożyć w ściśle określonej formie. Obowiązujące przepisy nie tylko enumeratywne wyliczają elementy obowiązkowe takiego wniosku, pamiętajmy, że równie istotnym elementem będą dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku.

Wypełniony i podpisany wniosek powinien być złożonym w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

dr Adam Piotr Chociej


Doktor nauk prawnych, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Białymstoku, autor publikacji m.in. z zakresu finansów publicznych, rynków finansowych i funduszy strukturalnych UE.