„Rozwijamy kompetencje kluczowe w XI LO w Białymstoku”

 

Zestaw_logotypow_kolorowych_EFS

„Rozwijamy kompetencje kluczowe w XI LO w Białymstoku”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Projekt zrealizowany będzie w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości u 480 uczniów/uczennic oraz uzupełnienie kompetencji 30 nauczycieli/nauczycielek XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku..

Uczniowie/uczennice będący uczestnikami Projektu otrzymują wsparcie w postaci wybranych pozalekcyjnych zajęć dodatkowych (z języka angielskiego, z matematyki, fizyki, biologii i chemii), biorą też udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego, zajęciach pobudzających kreatywność i umiejętności szybkiego uczenia się oraz w zajęciach zwiększających w uczestnikach poziom inicjatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

W ramach projektu dla uczniów/uczennic XI LO w Białymstoku zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne do wybranych ośrodków naukowych.

Nauczyciele/nauczycielki wezmą udział w zajęciach doskonalących kompetencje zawodowe, sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych oraz postaw społecznych. Będą uczestnikami 30-godzinnego kursu pt. „Myśleć o szkole” będącego częścią pozytywnie walidowanego projektu innowacyjnego pn. „Pozwolić uczniom myśleć” realizowanego w ramach POKL w latach 2007–2013. Kadra nauczycielska biorąca udział w projekcie będzie nieodpłatnie umieszczać wybrane materiały dydaktyczne wypracowane w trakcie zajęć pozalekcyjnych na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej.

W ramach Projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej oraz fizycznej.

Pliki do pobrania:

>Regulamin XI LO<

>Zapytanie o cenę<

>Zapytanie o cenę<

>Zapytanie o cenę<

>Zapytanie o cenę<

>Zapytanie o cenę<

>Zapytanie o cenę<

>Zapytanie o cenę<